Poniższy regulamin ustala zasady uczestnictwa w kursie oraz określa prawa jakie przysługują osobom ubiegającym się o prawo jazdy w OSK SELA Katowice.

I OBOWIĄZKI OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW

1.Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązuje się przeprowadzić kurs zgodnie z przepisami oraz  zawartą umową.

II CENA

1.Cena za  kurs ustalona zostaje w momencie wpisu osoby zainteresowanej do ewidencji osób  szkolonych i obejmuje ona narzuconą programem minimalną ilość zajęć teoretycznych i praktycznych (30/30)  oraz jednorazowo egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny.

2.Uzgodniona opłata obowiązuje przez 1 rok a w przypadku przekroczenia tego terminu i ewentualnego wzrostu ceny obowiązuje dopłata wynikająca z różnicy kwot.

3.Przekroczenie 2-letniego okresu od ostatniego wpisu w karcie przeprowadzonych zajęć  powoduje utratę jakichkolwiek roszczeń do właściciela ośrodka , związanych z kursem prawa jazdy (rezygnacja z kursu).

4.Zmiany podatkowe powodują wzrost ceny realizowanej w ratach w dniu wprowadzenia zmian.

III WPŁATY I ZWROTY

1.Wpłata za kurs dokonana może być jednorazowo w momencie zapisu lub w ratach z których 1-sza realizowana jest  j/w  w wysokości 800 zł.

2.Opłata za kurs w ratach nie powoduje wzrostu ceny.

3.System wpłat ratalnych to uzupełnianie wpłaty a konto każdych 10 jazd w wysokości ok. 25% ceny ogólnej.

4.Ostateczny termin pełnej wpłaty to 20-ta jazda szkoleniowa.

5.Nie dotrzymanie powyższych zasad powoduje zawieszenie realizacji jazd do momentu uzupełnienia zaległości.

6.W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego realizacji zwrot wpłaconej kwoty następuje tylko po przedstawieniu paragonu wpłaty. Wypłacona kwota zostaje zawsze pomniejszona o pełne koszty zajęć teoretycznych (300 zł) a w przypadku rozpoczęcia jazd dodatkowo o sumę wynikającą z ilości zrealizowanych godzin pomnożoną przez jednostkową kwotę jej wartości wynikającą z cennika. W każdym przypadku dochodzą koszty manipulacyjne w wysokości 100 zł.
Powyższe wyliczenie stanowiące przekroczenie pełnej ceny kursu to dopłata tylko kosztów manipulacyjnych.

IV UBEZPIECZENIE

1.Ośrodek Szkolenia ubezpiecza każdego z uczestników kursu, szkoleń i jazd uzupełniających od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 5000 zł.

V REALIZACJA JAZD

1.Praktyczna nauka jazdy rozpoczyna się dopiero po zrealizowaniu materiału teoretycznego.

2.Jazda szkoleniowa rozpoczyna się w miejscu i o godzinie uzgodnionej z instruktorem.

3.Brak możliwości realizacji uzgodnionych zajęć praktycznych powinien być poprzedzony informacją telefoniczną do godziny 16 dnia poprzedniego.

4.Nie wywiązanie się z powyższego obowiązku powoduje nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości ceny jazdy uzupełniającej , obowiązującej w dniu jej realizacji.

5.Instruktor może odwołać jazdę po uprzednim telefonicznym poinformowaniu kursanta jak i kierownika ośrodka.

6.Dwumiesięczna przerwa w realizacji jazd to obowiązek wykupienia 5 jazd uzupełniających.

VI WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA

1.Zaświadczenie ukończenia kursu otrzymuje osoba, która wpłaciła kwotę zgodnie z cennikiem, zaliczyła z wynikiem pozytywnym wewnętrzny egzamin teoretyczny i praktyczny organizowany według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.

2.Nie zaliczenie któregokolwiek z egzaminów to obowiązek opłacenia i odbycia egzaminu poprawkowego. Po drugim nie zdanym egzaminie praktycznym dochodzi dodatkowo, za każdym następnym razem, obowiązek wykupienia 2 jazd uzupełniających.

VII DANE OSOBOWE

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe uczestnika kursu zgodnie z obowiązującymi przepisami (załącznik – Przetwarzanie Danych Osobowych).

VIII UWAGI KOŃCOWE

1.Wszystkie usługi podlegają opłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem (patrz zakładka cennik)

2.Promocyjna cena kursu prawa jazdy powoduje zmianę ustaleń zawartych w cenniku w zależności od charakteru promocji, a stosowane promocje nie podlegają łączeniu.

3.Zdarzenia losowe naruszające obowiązujący regulamin podlegają indywidualnej ocenie oraz wycenie przez właściciela ośrodka (koszty usługi + koszty manipulacyjne do 100 zł).